• 11 Temmuz 2020 19:46

Sait ORHAN

Öğretmek için Öğrenin – Öğrenmek için Öğretin

Bütün Veri Tabanı İçerisinde String Değer Arama

Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir konu ve yeni bir heyecanla blogumuza dönüş yapıyoruz. Bu hafta ki konumuz Ms SQL Server üzerinde olacak.

Özellikle ters mühendislik işlemleri ile yapılan çalışmalarda bütün veri tabanı üzerinde bir değer aramak gerekebiliyor. Bu durumda bütün tabloların bütün satır ve kolonlarında arama yapmak gerekecektir. Bunun için aşağıda verilen SQL kodu ile ilgili stored procedure oluşturulabilir. Prosedür oluşturulduktan sonra aranmak istenen değer prosedüre parametre olarak verilip prosedür işlendiğinde: değerin hangi tablonun hangi kolonunda geçtiği sonuç olarak dönecektir.

CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN
 
CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
 
SET NOCOUNT ON
 
DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
 
WHILE @TableName IS NOT NULL
 
BEGIN
SET @ColumnName = ''
SET @TableName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM   INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE     TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND  QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) = @TableName
AND  OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), 'IsMSShipped'
) = 0
)
 
WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
 
BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM   INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE     TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
AND  TABLE_NAME  = PARSENAME(@TableName, 1)
AND  DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')
AND  QUOTENAME(COLUMN_NAME) = @ColumnName
)
 
IF @ColumnName IS NOT NULL
 
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
)
END
END
END
 
SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
END