SQL Server DML Komutlarına Hızlı Bakış

DML (Data Manipulation Language) komutları, tabloya veri ekleme, tablodan veri güncelleme, silme ve veri sorugulama işlemlerinde kullanılan komutlardır. Bu komutlar, yaptıkları işlemlerin baş harflerinin alınmasından oluşan CRUD kelimesi ile de tabir edilir. Bu komutlar;

 • Veri Girişi (INSERT)
 • Okuma (Select)
 • Güncelleme (UPDATE)
 • Silme (DELETE)

Makalemiz boyunca yapacağımız örnekler aşağıdaki tablo yapısı üzerinden ilerleyecektir.

Veri Gerişi (INSERT)

CRUD kelimesinin ilk harfinde geçen CREATE işlemidir. INSERT komutu ile tabloya veri girişi sağlanır. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO Tablo_Ad(col1, col2,...., coln) VALUES(deger1, deger2, ..., degern)

Tablo adından sonra gelen parantez içerinde veri ekleme işleminde değer atanacak kolonların adları ve VALUES anahtar kelimesinden sonra gelen parantezde ise bu kolonların sırası ile değerleri belirtilir.

Aşağıda öğretmenler tablosuna bazı veri girişi örneklerini inceleyelim.

INSERT INTO Ogretmenler(Isim, Soyisim, SicilNo, DogumTarihi) VALUES('Sait', 'ORHAN', '123456', '1989-06-28')

Bu örneğimizde kolonlara sırası ile aşağıdaki değerler atanmıştır.

Isim Sait
SoyIsim ORHAN
SicilNo 123456
DogumTarih 28.06.1989

Bu örnekte olduğu gibi bütün kolonlara değer atanacak ise tablo isminden sonra parantez içerisinde kolon isimlerini belirtmeye gerek yoktur. Böyle bir kullanımda da VALUES anahtar değerleri kolonların tablodaki sıralarına göre atanacaktır. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

INSERT INTO Ogretmenler VALUES('Sait', 'ORHAN', '123456', '1989-06-28')

Veri ekleme işleminde null değer alabilen kolonlara değer atanmadan da işlem yapılabilir. Örneğin aşağıdaki sorguda null değer alabilen DogumTarih kolonuna değer atanmamış şekilde tabloya kayıt girilmektedir.

INSERT INTO Ogretmenler(Isim, Soyisim, SicilNo) VALUES('Bilal', 'ORHAN', '123456789')

Bu sorgu kaydedilen satırın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

@@IDENTITY değeri tabloda otomatik olarak artan kolonun son atanan değerini verir.

Aynı anda birden fazla satır eklemek için de VALUES anahtar kelimesinden sonra satırları virgül ile ayrılarak eklenebilir.

INSERT INTO Ogretmenler(Isim, Soyisim, SicilNo) VALUES('Çetin', 'Güneş', '123456785'),('Ahmet', 'Yıldız', '123456780')

Veri Güncelleme (UPDATE)

CRUD kelimesindeki U harfinde belirtilen UPDATE işlemi tablodaki verilerin güncellenmesini sağlar. Tablodaki belli kolonların bütün değerlerini değiştirebileceği gibi WHERE anahtar kelimesi ile sadece belirtilen şartları sağlayan satırların değerleri de değiştirilebilir. Temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

UPDATE Tablo_Ad SET col1 = deger1, col2 = deger2,... coln = degern WHERE sart

UPDATE komutunun kullanımında WHERE ile sadece değeri değiştirilmek istenen kolonlara ait şartlar verilmelidir. Herhangi bir şart belirtilmeden komut çalıştırılırsa tablodaki bütün değerleri değiştirir.

Aşağıdaki örnekte sadece Id değeri 7 olan satırın isim ve soy isim alanları güncelleniyor.

UPDATE Ogretmenler SET Isim = 'Mustafa', Soyisim = 'Yıldırım' WHERE Id = 7

Aşağıdaki komutta ise öğretmenler tablosundaki bütün isimler ve soy isimler Mustafa ve Yıldırım olarak değiştirilmektedir.

UPDATE Ogretmenler SET Isim = 'Mustafa', Soyisim = 'Yıldırım'

Veri Silme (DELETE)

CRUD kelimesindeki D harfinde belirtilen DELETE işlemi tablodaki verilerin silinmesini sağlar. Tablodaki belli tüm satırlar silinebileceği gibi WHERE anahtar kelimesi ile sadece belirtilen şartları sağlayan satırlar da silinebilir. Temel kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

DELETE Tablo_Ad WHERE sart

DELETE komutunun kullanımında WHERE ile sadece silinmek istenen satırlara ait şartlar verilmelidir. Herhangi bir şart belirtilmeden komut çalıştırılırsa tablodaki bütün satırları.

Aşağıdaki örnekte sadece Id değeri 7 olan satır siliniyor.

DELETE Ogretmenler WHERE Id = 7

Aşağıdaki kullanımda ise öğretmenler tablosunun bütün içeriği silinmektedir.

DELETE Ogretmenler

Veri Sorgulama (SELECT)

CRUD kelimesinde geçen R (READ) harfi ile ifade edilen işlemdir. Tablodan veri çekmek için kullanılır. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

SELECT column1, column2, ...
FROM tablo_ad
WHERE sartlar

SELECT sorgusunda WHERE anahtar kelimesi ile bir şart verilmezse tablodan istenen kolonların bütün verilerini getirir. Örneğin aşağıdaki sorgu ile öğretmenler tablosunda yer alan bütün veriler listelenir.

SELECT sorgusunda bütün kolonlar alınacak ise SELECT ifadesinden sonra bütün kolonları yazmak yerine * işareti konarak da bütün kolonlar getirilebilir.

SELECT * FROM Ogretmenler

veya * yerine aşağıdaki gibi bütün kolonların adlarını yazmak da aynı sonucu getirecektir.

SELECT Id, Isim, Soyisim, SicilNo, DogumTarihi FROM Ogretmenler

SELECT işleminde bütün kolonlar alınabileceği gibi sadece ihtiyaç duyulan kolonları ihtiyaç duyulan sırada da alınması mümkündür. Örneğin aşağıdaki sorguda öğretmenlerin isim, soy isim, doğum tarihi ve son kolon olarak da tabloda olmamasına rağmen formül yazılarak anlık hesaplanan yaşları kolonu listelenmiştir.

SELECT Isim, Soyisim, DogumTarihi, DATEDIFF(YEAR, DogumTarihi ,GETDATE()) Yas FROM Ogretmenler

Aşağıdaki sorguda da aynı sorguyu sadece Id değeri 7 olan öğretmen için sorgulanıyor.

SELECT Isim, Soyisim, DogumTarihi, DATEDIFF(YEAR, DogumTarihi ,GETDATE()) Yas FROM Ogretmenler WHERE Id = 7

Sorgularda Birden Fazla Şartın Birleştirilmesi

Bazı sorgularda WHERE anahtar kelimesi ile verilen şartlarda birden fazla şart olabilmektedir. Bu durumda OR veya AND bağlaçları ile şartlar birleştirilir.

OR Veya anlamındadır. OR ile bağlanan şartlardan en az biri doğru olduğunda şart sağlanmış olur.
AND Ve anlamındadır. AND ile bağlanan şartların tümünün doğru olması durumunda şart sağlanmış olur.

Aşağıdaki sorguda Id değeri 7 olan veya sicil numarası 123456789 olan öğretmenler listelenmektedir.

SELECT * FROM Ogretmenler WHERE Id = 7 OR SicilNo = '123456789'
SQL Server Collations

SQL Server Collection ayarları verilerin karşılaştırma kuralları, büyük/küçük harf duyarlılığı ve aksanlı harflerin duyarlılık işlemlerinde kullanılan ayarlardır. Collection ayarlarından etkilenen veri türleri, metinsel ifade içeren char ve varchar veri türleridir.

SQL Server kurulumunda, yeni veri tabanı oluşturmada veya bir veri tabanı yedekten dönüldüğünde üzerinde çalışılacak verilerin büyük/küçük harf duyarlılığı, aksan duyarlılığı gibi durumlara toleransını bilmek sistemin hatasız çalışması üzerinde önemli bir şarttır. Bu durumda sisteme tanımlı collection ayarlarını bilmek sistemi ayarlamada kolaylık sağlayacaktır. sys.fn_helpcollations() fonksiyonu ile sistemde yüklü bütün collection listesine ulaşılabilir.

SQL Server, veri tabanı, kolon veya bir sorgu için collection ataması yapıldığında bu işlem veriler üzerinde yapılan sorgulama sonuçlarını değiştirir. Örneğin; Metinsel ifadelerin karşılaştırma, sıralama ve gruplama işlemleri bu ayardan etkilenen temel işlemlerdir.

Collection, verilerin kaydedilirken tutulduğu bit düzeyinde bilginin nasıl tutulacağını ve metinlerin sıralama ve karşılaştırma ayarlarını belirler. Bu ayarlar veri tabanı düzeyinde belirtilenebileceği gibi her kolona ayrı collection’da atanabilir. Collection’nın bu özelliğinden dolayı farklı collection ayarına sahip iki veri tabanı üzerinde çalıştırılan aynı sorguların sonuçları farklılık gösterebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için mümkün olduğu sürece kurum içerisinde kullanılacak collection ile ilgili bir standart geliştirilmelidir.

SQL Server collection ayarlanırken kullanılan özellikler aşağıdaki tabloda göründüğü gibidir;

Case-sensitive (_CS) Büyük/küçük harf ayrımını yapar. Bu seçenek seçili iken küçük harfler büyük harflerden önce sıralanır. Bu seçenek seçili değil iken büyük / küçük harfler karşılaştırma ve sıralamada eşit sayılır. Seçili olmayan hali _CI ile ifade edilir.
Accent-sensitive (_AS) Aksanlı ve aksansız harfleri ayırt eder. Bu seçenek seçili iken ‘a’ ve ‘â’ harfleri eşit sayılmaz. Bu seçenek seçili değil iken ise karşılaştırma ve sıralama işlemlerinde ‘a’ ve ‘â’ gibi harfler eşit sayılır. Seçili olmayan hali _AI ile ifade edilir.
Kana-sensitive (_KS) Hiragana ve Katakana Japon karakterlerini ayırt eder.
Width-sensitive (_WS) Özellikle matematiksel ifade içeren metinlerde tam ve yarım yazılan karakterleri ayır eder. Örneğin; Seçili iken: E=mc2ve E=mc2 ifadeleri eşit sayılmazken, seçili olmadığı durumda da bu iki ifade eşit kabul edilir.
Variation-selector-sensitive (_VSS) Japoncaya özgü bazı karakterlerin ayırt edilmesini sağlar.
Binary (_BIN) SQL Server tablolarındaki verileri, her karakter için tanımlanan bit kalıplarına göre sıralar ve karşılaştırır. İkili sıralama düzeni büyük / küçük harfe ve aksan yapısına duyarlıdır. Aynı zamanda en hızlı şekilde sıralamayı sağlar.
Binary-code point (_BIN2)1 Unicode verileri için Unicode kod noktalarını temel alarak SQL Server tablolarındaki verileri sıralar ve karşılaştırır. Unicode olmayan veriler için, İkili kod noktası ikili türlerle aynı karşılaştırmaları kullanır.
UTF-8 (_UTF8) UTF-8 kodlu verilerin SQL Server üzerinde saklanmasını sağlar.

Collation Seviyeleri

SQL Server üzerinde dört seviyede collation ayarı tutulabilmektedir. Bu seviyeler;

 • Sunucu seviyesinde
 • Veri tabanı seviyesinde
 • Kolon seviyesinde
 • Sorgu seviyesinde

Sunucu Seviyesinde

SQL Server kurulumu sırasında seçilir ve diğer bütün veri tabanı ve kullanıcıların varsayılan collection ayarı olur.

Kurulumdan sonra bu ayar değiştirilmek istenirse öncelikle bütün veri tabanlarının nesneleri ve verilerini dışarı aktardıktan sonra master veri tabanının rebuild işlemine tabi tutulması gerekmektedir. master veri tabanı rebuild edildikten sonra veri tabanları ve veriler tekrardan içeri aktarılır. Bütün bir sunucu seviyesinde collection ayarını değiştirmek yerine veri tabanı oluştururken veri tabanı seviyesinde de collection ayarı seçilebilir.

SELECT CONVERT(varchar, SERVERPROPERTY('collation'));

Yukarıdaki kod ile sunucunun mevcut collection ayarı sorgulanabilir.

Sunucu Colletion Ayarının Değiştirilmesi

Sunucu colletion ayarını değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenir;

 1. Veri tabanları ve nesnelerini yeniden oluşturmak için gerekli scriptler alınır.
 2. Veri tabanlarındaki bütün veriler dışarı alınır. (export)
 3. Bütün kullanıcı veri tabanları silinir.
 4. master veri tabanı yeni colletion ayarına göre rebuild edilir. Bu işlem için aşağıdaki setup komutu ile yapılabilir.

Setup /QUIET /ACTION=REBUILDDATABASE /INSTANCENAME=InstanceName
/SQLSYSADMINACCOUNTS=accounts /[ SAPWD= StrongPassword ]
/SQLCOLLATION=CollationName

5. Veri tabanları ve nesneleri scriptler yardımı ile yeniden oluşturulur.

6. Veriler tekrar içeri alınır. (import)

Veri Tabanı Seviyesinde Collection

Veri tabanı oluşturulurken seçilir. Veri tabanı oluşturma sırasında seçilmezse varsayılan olarak sunucu seviyesinde seçilen collection seçilir. Veri tabanı oluşturulma veya değiştirilme işlemlerinde COLLATE komutu ile seçilebilir.

Sunucu seviyeside colletion değiştirilmeden sistem veri tabanlarına ait colletion ayararı değiştirilemez.

Veri tabanı colletion ayarı, veri tabanına ait bütün bilgilerde geçerli olur. Bir veri tabanına ait colletion ayarı değiştirildiğinde geçici tablolarla çalışan sorgularında hata alınabilmektedir. Alınan bu hatanın sebebi, geçici tabloların tempbd veri tabanında tutulmasında dolayıdır. Bu tür alınabilecek hataların önüne geçmek için COLLATE komutu ile sorgu düzeyinde colletion ayarı yapılmalıdır.

Veri tabanı oluşturulurken colletion ayarının belirtilmesi ve oluşturulan veri tabanına ait bilgilerin sorgulanması;

USE master; 
GO 
CREATE DATABASE TestDb 
COLLATE Latin1_General_100_CS_AS_SC; 
GO 
 
--Veri tabanı bilgilerinin alınması. 
SELECT name, collation_name 
FROM sys.databases 
WHERE name = N'TestDb'; 
GO

Aşağıdaki örnek kodda olduğu gibi veri tabanına ait colletion ayarı değiştirilebilir. Veri tabanı seviyesinde yapılan colletion ayar değişikliği kolon seviyesinde yapılmış olan ayarları etkilememektedir.

ALTER DATABASE myDB COLLATE Greek_CS_AI;

Aşağıdaki kod ile de belli bir veri tabanına ait colletion ayarına ulaşılabilir.

SELECT CONVERT (VARCHAR(50), DATABASEPROPERTYEX('database_name','collation'));

Kolon Seviyesinde Colletion Ayarı

Tablo oluşturulurken COLLATE komutu ile her bir kolonun colletion ayarı ayrı ayrı olarak ayarlanabilir, ayarlanmaz ise veri tabanına ait colletion ayarı varsayılan olarak seçilir.

ALTER TABLE ile mevcutta olan kolonların ayarları değiştirilebilir.

ALTER TABLE tabloAd ALTER COLUMN kolonAd NVARCHAR(10) COLLATE Greek_CS_AI;

Sorgu Bazlı Colletion Ayarı

Sorgu bazlı colletion ayarında sorgu çalışma zamanında COLLATE komutu ile ayarlanır. Özellikle ORDER BY işlemlerinde kullanılır.

SELECT isim FROM urunler ORDER BY name COLLATE Latin1_General_CS_AI;

Collation ayarı veri tabanında sorguların doğru sonuç döndürmesi için önemli olduğu kadar performans için de önemli olduğundan daha projelerin kavramsal çalışmalarında karar verilmesi gereken bir konudur.
SQL Server Veri Tabanı Snapshot Alma

Snapshot ifadesi genel olarak anlık sistemin anlık fotoğrafı olarak tanımlanabilir. Snapshot alma amacı, sistemin anlık görüntüsünü alıp sonradan sistemi önceki haline döndürmek gerekmesi durumunda döndüre bilmektir. Snapshot alındıktan sonra anlık görüntü için bir fark dosyası oluşturulur. Bu andan itibaren veri tabanında bir değişiklik yapıldığında verinin snapshot alındığı andaki hali bu fark dosyasına yazılır ve alınan bu snapshot veri tabanına bir select sorgusu geldiğinde veri değişmemişse orijinal veri tabanından, veri değişti ise önceki halini tutan snapshot veri tabanından sorgu çekilir.

SQL Server Management Studio görsel olarak snapshot alma işlemini desteklemediğinden işlemlerin T-SQL kodu ile yapılması gerekmektedir. Oluşturulan snapshotlar SSMS’de “Database Snapshots” bölümünü altında yer alır.

Oluşturulan bu snapshot veri tabanları salt okunur veri tabanlarıdır ve sadece select cümleciğini desteklerler.

Snapshot veri tabanı üzerinde UPDATE işlemi ve alınan hata

SSMS Database Snapshots

Snapshot almak için yazılması gereken T-SQL kodu aşağıdaki gibidir.

CREATE DATABASE snapshot_olarak_olusturulacak_dbAd

ON

(

NAME =Mantıksal_dosya_ad,

FILENAME ='olusturulacak_dosya_tam_ad'

)

AS SNAPSHOT OF kaynak_dbAd

Aşağıdaki kodda da AdventureWorks veri tabanının bir snapshotunun alınmasını görüyoruz.

CREATE DATABASE AdventureWorks_dbss1800 ON 
( NAME = AdventureWorks2017,
FILENAME =  
'C:\Db\AdventureWorks_data_1800.ss' ) 
AS SNAPSHOT OF AdventureWorks2017; 
GO 

Aşağıda snapshot alındıktan sonra değiştirilen verinin orijinal veri tabanından ve aynı verinin snapshot veri tabanından sorgulanması ve sonucunu görüyoruz.

--Snapshot alındıktan sonra değiştirilen veri sorgusu
select 'Orijinal Veri', FirstName, LastName from AdventureWorks2017.[Person].[Person] where BusinessEntityID = 1

--Snapshot alındıktan sonra değiştirilen verinin snapshot veri tabanından sorgusu
select 'Snapshot Veri', FirstName, LastName from AdventureWorks_dbss1800.[Person].[Person] where BusinessEntityID = 1

Sistemde Var Olan Snapshotları Görmek için sys.databases kataloğundan source_database_id değeri NULL olmayan veri tabanları sorgulanır.

select * from sys.databases where source_database_id is not null

Veri tabanının snapshot zamanında ki durumuna dönmek için de aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Snapshot verisine dönebilmek için veri tabanına kullanıcıların bağlı olmaması gerekmektedir. Kullanıcıların bağlı olması durumunda geri dönme sırasında aşağıdaki hata alınır.

USE master; 
-- AdventureWorks2017 veri tabanını AdventureWorks_dbss1800 zamanına döndürme 
RESTORE DATABASE AdventureWorks2017 from  
DATABASE_SNAPSHOT = 'AdventureWorks_dbss1800'; 
GO 

Geri dönüş olduktan sonra az önce değiştirdiğimiz veriyi asıl veri tabanından sorgulayıp sonucu görelim.

Yazımızı bitirmeden snapshot veri tabanları konusunda söylememiz gereken son bir konu da, snapshotların kendi başlarına bir veri tabanı olmadıkları ve sistemde yaşamaları kaynak veri tabanlarının sistemde yaşıyor olması gerekliliğidir.
SAP T-Code (Transaction Code) Kavramı

SAP sisteminde, Windows uygulamalarını aksine ekranla girmek için aktif bir menü bulunmamaktadır. Bunun yerine her ekrana atanmış bir kod bulunmaktadır. Ekranlara atanan bu kodlar SAP ekranında sol üst köşede bulunan komut alanına girilir.

SAP Komut Alanı

Bir T-Code, harf, rakan veya ikisinden oluşur. SAP’de kendisinin standart ekranlarında olduğu gibi kullanıcı tarafından geliştirilen ekranlara ulaşmak için de T-Code tanımlamak gerekmektedir.

SAP ana ekranda iken komut alanına gidilecek ekranın kodu yazılıp ENTER tuşuna basıldığında veya komut alanının solunda bulunan yeşil butona tıklandığında ilgili ekran açılacaktır. Ancak herhangi bir ekran içerisinde iken başka ekrana geçilmek istendiğinde gidilecek ekranın t-kodunun başına /o veya /n eklemek gerekmektedir.

/n İçinde bulunulan ekranı kapatıp aynı pencerede gidilecek ekranı açar. Örnek: /nse38 (se38 gidilmek istenen ekran)
/o İçinde bulunulan ekranı kapatmadan gidilecek ekranı yeni pencerede açar. Örnek: /ose38 (se38 gidilmek istenen ekran)

Sistemde Tanımlı T-Code’ların Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

SAP içerisindeki hemen hemen her yapıyı veri tabanında tutar ve bir ekran üzerinden kontrollerini sağlar. Sistemde bulunan T-kodlara da SE93 Transection Code (İşlem Kodu) ile ulaşılabilir.

SE93 ekranına girildikten sonra mevcutta olan bir işlem kodunu (T-Code) görüntülemek veya değiştirmek için “İşlem Kodu” alanına ilgili T-Code yazılıp yapılmak istenen işleme tıklanır.

Yukarıdaki ekranda örnek olarak “ZPP001” işlem kodunun ayrıntılarını görmek için “İşlem Kodu” alanına “ZPP001” yazıp “Display” butonuna tıklayalım.

İşlem kodunun detayında yer alan bilgilerin açıklamalarını şöyle yapabilirz;

 1. İşlem kodunun kendisi
 2. İşlem kodunun içerisinde çalıştığı paketin ismi
 3. İşlem koduna girilirken görünecek ekran başlığı
 4. İşlem koduna bağlı olan ABAP programı. İşlem kodu, komut alanına yazılıp ENTER’a basıldığında bu program çalışacak.
 5. İşlem kodunun programı çalıştırırken çalıştıracağı başlangıç ekran numarası

Yeni T-Code Tanımlama

Sisteme yeni T-Code eklemek için gene SE93 ekranına gidip “İşlem Kodu” alanına tanımlanmak istenen T-Code girilip “Create” butonuna tıklanır.

NOT: SAP sisteminin bir standardı olarak kullanıcı tanımlı nesneler Y veya Z harfi ile başlamak zorundadır. Öreğin kullanıcı tanımı olarak TCODE01 isimli bir T-Code tanımlanamaz, bunun yerine YTCODE01 veya ZTCODE01 seçeneklerinden biri seçilmelidir.

“Create” butonuna tıklandıktan sonra gelen ekranda;

“Short Text” alanına oluşturulacak T-Code’a ait kısa açıklama girilir.

“Start Object” alanında da bu işlem kodunun bağlanacağı programın tipi seçilir ve yeşil tik butonuna tıklanır.

Son ekranda da T-Code görüntüleme ve değiştirme başlığında belirtilen bilgilere göre girişler yapıldıktan sonra ekranın yukarısında bulunan “Kaydet” butonu ile T-Code sisteme kaydedilir. Kaydetme işlemi sırasında gelen ekranda ilgili paket ve sistemler arasında taşıma için requestler seçilerek işlem tamamlanır.